vrijdag 29 april 2016

Wegwijzer van de nieuwe Stukkenjager

Welkom bij de nieuwe versie van De Stukkenjager! Op dit blog zijn net als in het clubblad allerlei avonturen van De Stukkenjagers te vinden. Met behulp van de balk net onder de titel kun je gemakkelijk navigeren tussen de verschillende bijdragen. Daarnaast is aan de rechterkant van het blog te zien welke bijdragen allemaal zijn geleverd per maand. Mocht je naar iets specifieks op zoek zijn dan is het ook mogelijk om te zoeken binnen het blog.

Natuurlijk wensen wij jullie ook nu weer heel veel leesplezier! Mochten jullie vragen hebben of opmerkingen over de nieuwe versie dan horen we dat graag!

De redactie

Wat kunnen we nog meer doen?


Onderstaand hebben we enkele activiteiten opgesomd waarmee we iets aanvullends willen bieden op het programma van de reguliere schaakkalender en die we in de komende maanden of in het komend seizoen zouden kunnen oppakken. Dat kunnen we als bestuur niet alleen. Het verzoek is daarom om eens te kijken naar de activiteitenlijst of er iets bij staat dat je aanspreekt en/of waarvoor je eventueel bereid zou zijn om op organisatorisch of ondersteunend vlak iets te doen. Dat horen wij dan graag!

Nieuwe ideeën zijn uiteraard ook welkom, dus schroom niet en benader ons als je  nog andere schaakactiviteiten die voor ons als club interessant zouden kunnen zijn, hebt bedacht.


Mentorschap voor spelers <1600
De mentoren – pakweg uit de linkerhelft van de ratinglijst – ‘adopteren’ een speler en voorzien wekelijks de gespeelde partij(en) schriftelijk van licht commentaar, met daaraan gekoppeld algemene adviezen ter verbetering. Geschatte tijdsinvestering voor de mentor naar schatting 30-45 minuten per week.
 
Budget: vrijwillig => 0 euro

Extra lessen voor spelers < 1500
Idee is om sterkere spelers bereid te vinden bij toerbeurt op woensdag thema’s te behandelen, denk aan standaardwendingen, elementaire eindspelen, mat- en patmotieven, penningen, familieschaakmotieven, kleine combinaties, et cetera. Dit zou dan steeds woensdag van 18.30 à 18.45-19.30 uur in Ruimte X f de bovenzaal plaatsvinden.
Budget: in eerste instantie vrijwillig => 0 euro, aanschaf demonstratiebord 75 euro.

Overdagschaak
Bij Cinecitta is op dinsdagmiddag, zeg van 13.30 – 16.00 uur, ruimte hiervoor. Bedoeling is om leden extra schaakopties te geven, maar vooral ook anderen over de drempel te trekken om eens vrijblijvend wat korte partijen te spelen. Om te beginnen eens per maand, bij succes wellicht eens per twee weken. Namens de club zou dan per speelmiddag minimaal één gastheer/wedstrijdleider aanwezig moeten zijn. Dit hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn.
Budget: vrijwillig => 0 euro
 
Zomerschaak
In ons vorige speellokaal was het niet mogelijk de clubavonden in de zomermaanden voort te zetten. Bij Cinecitta wel. Voor belangstellenden zal in de maanden juli en augustus een rapidcompetitie worden gehouden, met vijf korte partijen per avond. Je vier beste eindscores tellen mee.
Budget: klassementsprijzen in natura => max. 100 euro

‘Intern’ rapidviertallentoernooi
Bedoeld om spelers uit verschillende (rating)geledingen elkaar beter te leren kennen. Viertallen onder ludieke noemers spelen twee woensdagavonden (eind juni/begin juli?) steeds vier rapidpartijen. Ook geschikt om vrienden en collega’s eens aan de club te laten proeven.
Weekendtoernooi
Graag zouden we ons weekendtoernooi in ere herstellen. Bij Cinecitta zou dat – bij voorkeur in de zomermaanden – kunnen, maar de capaciteit is beperkt (80 à 100 spelers). Vraag is of samenwerking met een zeer nabijgelegen locatie mogelijk is, om tot schaalvergroting (=kostendekking) te komen.
 
Normentoernooien (‘Cinecitta Masters’)
Drijfveer: ambitieuze leden de kans geven om hun meester- of grootmeesternormen te realiseren in gesloten tienkampen. Je zou kunnen denken aan een GM-groep, een IM-groep en twee promotiegroepen, waarvan de winnaars een plaats in de IM-groep van de volgende editie verdienen.
 
Leden zouden hieraan tegen verlaagde inschrijfgelden kunnen deelnemen.
 
Daarmee zijn - naar schatting - onderstaande kosten gemoeid.
Reis- en verblijfskosten titelhouders:        -/-???
Prijzen en/of garantiegelden:                     -/-???
Kosten ratingverwerking FIDE:                   -/-350
Kosten wedstrijdleiding:                             -/-350
Kosten huur 10 live-borden:                        -/-250
Opbrengst inschrijfgelden:                          +/+ 600
Cinecitta Cup
In 1994 organiseerden we de Eksakt Cup, een knockouttoernooi dat (bijna) 256 deelnemers trok -woonachtig of lid van een club in het district Tilburg. Formule is laagdrempelig: kom gratis één partij van ieder 20 minuten + increment spelen, win je die, dan ga je door naar de tweede ronde. Vanaf die ronde wordt steeds een match van twee zulke partijen gespeeld, met Armageddon-partij of snelschaakbarrage bij 1-1. Het toernooi (voor de finalisten acht ronden) slingert zich à la het SJ Open door een heel jaar heen. Voor de eerste ronde zijn twee of drie speelmomenten beschikbaar, vanaf ronde 2 een centrale ronde, maar ook veel ruimte voor vooraf spelen. Win-win: je bent er snel vanaf óf je leeft naar de volgende match toe.
 
Budget:  Prijzengeld circa 600 euro. Mogelijk voor de helft te financieren met inschrijfgeld (2,50 euro?) vanaf ronde 2.
 
Extra fondsenwerving
Voortaan zal er jaarlijks een flink bedrag vrijvallen dat we voorheen aan zaalhuur betaalden. Toch is het zaak om financieel niet afhankelijk te zijn van deze gunstige omstandigheid. Daarom zouden we ons kunnen aanmelden voor het loyaliteitsprogramma Sponsorkliks. Leden en sympathisanten kunnen dan via een banner op onze site naar de webwinkel van keuze (bol.com, booking.com, wehkamp.nl, et cetera) gaan, en er zo voor zorgen dat een klein percentage van hun aankoopbedrag ten goede komt aan onze club. Nota bene: zónder dat het hun meer kost.
 
Geschatte opbrengst: minimaal 1.000 euro per seizoen.
 
Aanschaf live-borden
Idee: steeds 2 à 4 toppartijen uit de woensdagse competities live op internet brengen. Uiteraard gekoppeld aan verbod op remise binnen eerste 30 zetten.
 
Kosten: elk livebord kost ongeveer 500 euro.

Massakamp Gent
Misschien dit seizoen in juni bij ons, anders zeker in 2017 in Gent.
Schaken voor vluchtelingen
Op dit moment wordt onderzocht of en hoe we een rol kunnen spelen om in samenwerking met de bibliotheek en eventueel de KNSB iets te organiseren met schaken voor vluchtelingen. Zodra daarover meer bekend is, zal dat via de site of via de mail gecommuniceerd worden. Mensen die hierin iets willen betekenen, kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.
 
Joost Op 't Hoog
Secretaris

donderdag 28 april 2016

ALV 2016 en verkiezingen bestuur


Op de ALV die op woensdag  31 augustus 2016 in Cinecitta gehouden wordt, zijn er verkiezingen voor een deel van het bestuur.

Voorzitter Reinier Jaquet en secretaris Joost Op 't Hoog zijn aftredend en herverkiesbaar voor een periode van 3 jaar.

Wedstrijdleider Mart Nabuurs heeft aangegeven zijn plaats in het bestuur op te willen geven.

Voor de opengevallen plaats zal het bestuur een andere kandidaat voordragen.

De voorzitter wordt apart in functie verkozen. Aan de twee overige bestuursplaatsen wordt op voorhand geen functie gekoppeld. Het bestuur zal in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV vaststellen welke functies door de nieuw gekozen bestuursleden zullen worden ingevuld.

Kandidaten wordt verzocht zich voor 1 augustus bij de secretaris te aan te melden zodat hun kandidatuur op de voor de ALV te verzenden stukken kan worden aangekondigd, maar ook tot de aanvang van de vergadering kunnen kandidaten zich aanmelden.

Indien er zich geen nieuwe of tegenkandidaten melden, zal er op de ALV uitsluitend over de bestuursvoordracht gestemd kunnen worden.

Van der Wiel - Haast


Hoe kan wit in deze stelling overtuigend verder gaan?

Notulen Algemene Ledenvergadering van 'De Stukkenjagers'


Woensdag 2 september 2015, NKH Tilburg.  

Aanwezig:  Peter Ansems,  Elsbeth Bakker, César Becx,  Bart van den Berg, Henk Jan Beukema, Nick Bijlsma, Paul Castermans, Mark Clijsen, Roland Daamen, Hans van Driel, Sebastiaan Dijksman, Ruud Feelders, Leo van Gelder, Kees Gelens, Anne Haast, Guus van Heck, Mark Huizer, John Greunsven, Anne Haast, Guus van Heck, Reinier Jaquet,  Lex Karstens, Tijmen Kampman, Rudolf Kat, Fons van Leersum, Kienfong Lie Kwie, Toon Mentink, Mart Nabuurs, Joost Op ’t Hoog, Jan Otten, Karel Storm, Paul Vermee, Guus Vermeulen, Jan Weijters, Wil Wouts, Cees Zoontjens.

Afwezig met bericht van verhindering: Bianca de Jong Muhren, Andries Deliën, Cor van Dongen, Winifred Paulis,

1.      Opening om  20.20 u. door voorzitter Reinier Jaquet.

2.      Mededelingen bestuur en ingekomen stukken.

§     Ingekomen stukken van Toon Mentink (ter kennisname) en Theo Mulder (besproken onder punt ..) zijn voorafgaand aan de vergadering uitgedeeld.

§     7 leden zijn wat betreft de voorstellen waarover gestemd zal worden gemachtigd door andere leden.

§     De voorzitter staat stil bij het recente overlijden van oud-leden Rob Leurs en Inge Gaasbeek.

§     De statuten zijn op 11 augustus 2015 door de notaris vastgesteld en zullen op de website geplaatst worden.

§     Volgend jaar zullen er weer bestuursverkiezingen gehouden worden op basis van de cyclus zoals vastgelegd in de statuten.

§     Toon Mentink en de gebroeders Van de Rijt zijn op hun verzoek weer toegelaten als lid van de vereniging. Het bestuur ziet daarvoor geen belemmeringen en heeft dit besluit zonder verdere terugkoppeling met de ALV genomen omdat het hier een bestuursbevoegdheid betreft.  Na enige discussie wordt dit punt afgesloten.

3.      Notulen ALV 27 augustus 2014.

Redactionele opmerkingen van Theo Mulder zijn door de secretaris verwerkt en aangepast. Mark Huizer informeert naar de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het bestuur heeft daarin nog geen stappen gezet maar zal dit seizoen nut en noodzaak van een dergelijke verzekering onderzoeken.

Zonder verdere opmerkingen gaat de vergadering akkoord met de notulen van de ALV waarmee de notulen zijn vastgesteld.

De secretaris zegt toe de notulen van de deze ALV in het clubblad te zullen plaatsen zodat eventuele opmerkingen meteen verwerkt kunnen worden.

4.      Verslag interne competitie 2014-2015.

Competitieleider César geeft aan dat er de groepen in het afgelopen seizoen zowel goed als sterk bezet waren. Vooral Nick Bijlsma, Joris Gerlagh, Tijmen Kampman en Mark Huizer eisten de hoofdrollen op in de A-groepen die niet steeds volledig uitgespeeld konden worden.

De  SJ-Open had het afgelopen seizoen 68 deelnemers. Dit jaar was de winnaar Mart Nabuurs voor Joris Gerlagh en Anne Haast. De grote overscore van Ardy Foolen verdient daarbij zeker vermelding.

In de zomer zijn er drie snelschaakavonden gehouden bij Cinecitta die steeds door ongeveer 30 mensen bezocht werden. Marieke Sarton was met drie keer winst oppermachtig in de B-groepen terwijl Mark Clijsen, Peter Huibers, Anne Haast en Mart Nabuurs de winst in de hoogste groep opeisten of deelden.

5.      Verslag externe competitie 2014-2015.  

Het afgelopen seizoen hebben we met zes  teams in de zaterdagcompetitie gespeeld.

SJ1 had in de eerste klasse van de KNSB een sterk seizoen met IM normen voor Stefan Beukema en Bianca de Jong Muhren. Topscorer werd Nick Bijlsma met 7 uit 9.

SJ2 handhaafde zich vooral door winst tegen de op papier sterkere teams. Topscorer werd Frans Konings met 7.5 uit 9.

SJ3 handhaafde zich met 8 matchpunten knap in de derde klasse van de KNSB en werd daarbij goed geholpen door de uitstekend presterende invallers.

SJ4 liet teveel punten liggen voor promotie. Topscorer werd Jean-Marie Wildeboer Schut met 5 uit 6.

SJ5 had een geweldig seizoen en behaalde 12 punten uit 7 wedstrijden. Goede prestaties waren er van Leo van Gelder (5 uit 6) en Marieke Sarton (6 uit 7).

SJ6 werd derde met 7 matchpunten. Peter Ansems (3.5 uit 4) en Elsbeth Bakker (4 uit 6) blonken uit.

In de landelijke bekercompetitie deed het Stukkenjagers-team het naar behoren. In de derde ronde werd na een knap gelijkspel na het vluggeren verloren van HMC.

In de NBSB-bekerwedstrijden verloor het Stukkenjagers-team door de wegstreepregel van Dubbelschaak.

In de avondcompetitie van de NBSB zijn we wederom met zes teams uitgekomen.

Tegen de gewoonte in werd SJA geen kampioen maar slechts 2e.

SJB werd kampioen en speelt dus komend seizoen weer in de  hoofdklasse. Grootste concurrenten waren Dubbelschaak en DDT.

SJC eindigde als derde op een puntje van Rochade en RSG.

SJD legde het in de openingsronde af tegen SJB maar handhaafde zich wel.

SJE was een ronde voor het einde al zeker van het kampioenschap en mag volgend jaar in de eerste klasse uitkomen.

SJF draaide een goed seizoen en haalde zowaar enkele matchpunten.

Evenementen:

Het kersttoernooi werd gewonnen door Jan Willem de Jong en Martijn Dambacher. De B-groep werd gewonnen door Erik van Ingen.

Het kroegloperstoernooi was zeer succesvol met 40 deelnemende teams.

De massakamp tegen Gent kon dit seizoen niet gehouden worden wegens verbouwingswerkzaamheden. Hopelijk lukt dat het komend seizoen wel.

In de Europacup zullen de Chessqueens namens de Stukkenjagers met een team aantreden.
 
6.       Financieel verslag 2014-2015 door penningmeester Jan Otten en verslag van de kascontrolecommissie

De penningmeester licht het verslag toe.

Er worden onder meer vragen gesteld over de verzekering die naar rato van het aantal leden aangepast moet worden en het materiaalbeheer waarbij er geopperd wordt om geld te reserveren voor nieuwe aanschaf.

De kascontrolecommissie bestond het afgelopen seizoen uit Rob Leurs en Guus van Heck. Na het overlijden van Rob is Cees Zoontjens bereid gevonden diens plek in te nemen.

De commissie spreekt van een professionele boekhouding die zorgvuldig aangetroffen werd en verzoekt de vergadering de penningmeester te dechargeren hetgeen bij acclamatie geschiedt.

In de kascontrolecommissie voor het komend seizoen blijft Guus van Heck zitting houden. Naast hem wordt Guus Vermeulen gekozen.

Na een korte pauze wordt er verder vergaderd.

7.      Keuze speellocatie.

Naar aanleiding van de resultaten van een enquête onder de leden stelt het bestuur voor om de speellocatie met ingang van het nieuwe seizoen te verplaatsen naar Cinecitta in de Willem II-straat.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de argumenten:

-Omdat we bij Cinecitta geen huur hoeven te betalen, zal er financiële ruimte komen.

-Het bestuur wil het geld dat bespaard wordt niet benutten voor een algemene contributieverlaging maar dit vooral inzetten voor evenementen zoals een weekendtoernooi, een meestertoernooi, live-borden en cursussen voor diverse speelniveaus.

-Er is afgesproken dat we de eerste 5 jaar geen huur hoeven te betalen en daarna 5 jaar maximaal €750,- per jaar.

-Hiermee komt er voor geruime tijd zicht op een stabiele speellocatie.

-De Harmonie zit aan de limiet voor wat betreft de capaciteit om de externe wedstrijden onder te brengen. Ook zijn er vragen bij de continuïteit van de beschikbaarheid van De Harmonie in de toekomst.

-Bij Cinecitta is de speelzaal weliswaar kleiner dan bij de Harmonie maar binnen het gebouw is met restaurant en bovenzaal voldoende ruimte om de externe teams onder te brengen.

-Het bestuur heeft vertrouwen in de persoon van Paul Vermee die steeds bereid is voorkomende problemen op te lossen.

-De sfeer bij Cinecitta lijkt meer bij de club te passen dan bij De Harmonie het geval is.

-Een grote meerderheid van de leden heeft in de enquête aangegeven vorstander te zijn van een verhuizing naar Cinecitta hoewel er zeker ook leden waren die in de Harmonie wilden blijven.

Er ontspint zich een levendige discussie waarbij onder meer wordt aangegeven dat ook bij De Harmonie de continuïteit zeker  gewaarborgd is en dat het bestuur geen andere actie dan per mail heeft ondernomen om met De Harmonie over verbetering van de voorwaarden in gesprek te gaan. Er zijn vragen over de mogelijkheden tot het houden van evenementen in Cinecitta. Paul geeft aan dat die er zeker zijn en dat daaraan meegewerkt zal worden.

Een ander punt is het parkeren van auto’s. Bij Cinecitta is geen parkeergelegenheid maar er kan tegen een gereduceerd tarief geparkeerd worden in de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein. Daarnaast is het ook een onderwerp van discussie of je zaken moet doen met familie en vrienden.

Bij handopsteken wordt vervolgens overgegaan tot de stemming. Voor de verhuizing naar Cinecitta zijn 32 leden, 7 leden zijn tegen en er zijn 5 onthoudingen.

Daarmee is het voorstel aangenomen en zullen we in oktober verhuizen naar Cinecitta.

8.      Begroting 2015-2016 en voorstel aanpassing contributie.

Er is enige discussie over het al dan niet als pm-post opnemen van bepaalde kosten en over het verlagen van de contributie voor alle leden. De vergadering keurt de begroting voor het nieuwe seizoen zonder echte wijzigingen goed.

Het bestuur brengt een voorstel in stemming om de contributie voor dubbelleden (voor wie geen bondsbijdrage afgedragen hoeft te worden) en jeugdleden te verlagen tot respectievelijk €90,- en €70,- Bij betaling voor 1 december kan daar nog een tientje vanaf.

Het voorstel wordt aangenomen met 2 tegenstemmen en 1 onthouding.

9.      Interne competitie 2015-2016.

De interne zal grotendeels volgens dezelfde opzet als het vorige seizoen gespeeld worden. De eerste cyclus heeft nu al een recordaantal van 56 deelnemers. Er zullen weer drie cycli gespeeld worden. Ook de inschrijving voor de  SJ Open loopt goed.

10.   Externe competitie 2015-2016.

De indeling van een aantal teams is nog niet helemaal rond maar ook dit seizoenkunnen we met zes teams uitkomen in de externe competitie.

De indeling van SJ1 en SJ2 staat nagenoeg vast. De indeling van SJ 3 en 4 is nog niet rond. De samenstelling van SJ4, SJ5 en SJ6 heeft wat meer tijd omdat het seizoen voor deze teams pas in oktober begint.

In de avondcompetitie zullen we dit seizoen met maar liefst 7 teams  uitkomen. Een Brabantse primeur!

11.   Verslag clubblad 2014-2015.

Het clubblad verschijnt na iedere externe speelronde digitaal en wordt in vormgeving verzorgd door Anne Haast. Harry Buyvoets is hoofdredacteur.  Er zijn minder nummers verschenen in verband met enkele dubbele competitierondes per maand waardoor de interval tussen nummers wel erg kort zou worden.

De redactie roept de leden op om zoveel mogelijk in te sturen!

Toon Mentink meldt dat in enkele van zijn stukjes ongevraagd aanpassingen zijn gedaan en wil een toezegging van de redactie dat dit niet meer zal voorkomen.

De redactie zegt toe dat het schrappen van bepaalde passages of het aanbrengen van wijzigingen niet zal gebeuren dan na toestemming van de auteur.

12.   Evenementen 2015-2016.

Dit jaar zal in ieder geval het kersttoernooi gehouden worden en wordt er gekeken naar de organisatie van het weekendtoernooi. Dat laatste is voor een groot deel afhankelijk van mensen die de organisatie op zich willen nemen. Ook zal geprobeerd worden dit seizoen weer een massakamp met Gent te houden.

13.   Materiaalbeheer,

Materiaalbeheerder Harry Buyvoets heeft gemeld dat de staat van het materiaal goed is en dat er vooralsnog geen dringende reparaties nodig zijn. Verder meldt Harry terug te treden als materiaalbeheerder. Paul  Vermee wordt in zijn plaats gekozen.

14.   Voorstel Theo Mulder voor erelidmaatschap Rob Milo.

Het lijkt Theo een mooi gebaar om Rob Milo, die al jaren lid is maar nooit voor de club speelt,  tot erelid te benoemen.

De vergadering vindt dit weliswaar een zeer sympathiek initiatief maar is daarbij van mening dat het erelidmaatschap verbonden moet zijn met bijzondere verdienste voor de club. Wel verzoekt zij het bestuur nog een mooi gebaar naar Rob te maken.

15.   Rondvraag.

Toon Mentink meldt dat hij voor de keuze van de avondteams nog twijfelt tussen Stukkenjagers en De Drie Torens.

Paul Vermee meldt dat hij blij is met het besluit naar Cinecitta te komen.

16.   Om 23.29 u. sluit de voorzitter de vergadering.

Taalkundige correcties op dit verslag graag rechtstreeks aan Joost doorgeven.

Inhoudelijke punten of omissies kunnen op de komende ALV besproken worden.

 

Een pak van mijn hart

Een echte geluksdag, drie  wijnflessen die maar half leeg waren en een nog bijna droge NRC  van zaterdag. Eerst de boekrecensies en dan de familieberichten.  Vandaag trof hij een zeer veelbelovende advertentie door de keuze van een tekst  uit  Highway 61 van Bob Dylan ."The next time you see me coming  you better run". Deze weduwe zat nog boordevol  levenslust en had weinig op met welke voorzienigheid dan ook.  Hij verliet de warme bibliotheek en ging naar de kringloopwinkel  om passende kleding uit te zoeken. Er hing een pak dat nog  alleszins door de beugel  kon, stemmig grijs met een beschaafd streepje, geen mode meer maar dat hoeft ook niet op die leeftijd.  Terug in de bibliotheek googlede hij de naam van de overledene waarna hij rustig zijn plan kon trekken. De ene keer was studievriend beter maar een kennis van de schaakclub kon ook. In dit geval leek het iets met natuurkunde.

De dienst was goed te doen en de verwijzingen naar het hiernamaals dragelijk. Het kwam er nu op aan  de koffietafel veilig door te komen." De positieve dotering van halfgeleiders" was globaal genoeg om het gesprek op gang te helpen en als je daarna vroeg wat de ander ook alweer deed en goed getimed knikte was het niet echt moeilijk. Techneuten zijn ontwapenend argeloos. Waar een   bestuurder of zakenman altijd een dubbele bodem of een verborgen agenda heeft, is een techneut sociaal gezien een makkie. Hij nam zich voor de afstand tot de weduwe  gedurende drie kwartier terug te brengen tot gehoorsafstand. Via de JSF technologie en de halveringstijd van isotopen kon hij het juiste moment afwachten om de weduwe te condoleren. Inmiddels was hij ook te weten gekomen dat het overlijden vrij plotseling  was, waardoor de daadkracht wel wat getemperd mocht worden ." Uw man had nog alles voor zich". Ik kan het maar niet begrijpen. Vaak denk ik terug aan onze te korte samenwerking. Bescheiden en briljant dat zie je zelden." "Co Dessin is mijn naam, ik hoop later nog eens met U van gedachten te wisselen". Bij de cake kwam hij een jonge wetenschapper tegen . "Meneer Dessin, dat van die halfgeleiders begreep ik niet helemaal". " Geeft niet, dit lijkt me niet het gepaste moment voor wetenschap. De jongeman kleurde een beetje.. Na zich te goed gedaan te hebben aan de broodjes nam hij kort maar warm afscheid van de weduwe.

Hemelvaart  was in aantocht  dus een goed moment om  een keer te bellen. Het werd de zondag  na Hemelvaart en of hij mee wilde eten. " Ik kijk even in mijn agenda maar ik denk dat er niks staat". Een dakloze met een agenda, het moest niet gekker worden. De ontvangst was hartelijk en warm,  een werkelijk verrukkelijke  maaltijd en hij begon zich zelfs een beetje schuldig te voelen. Dankzij de banken en de managers had hij daarvan in al geen 10 jaar meer last gehad. Maar toch, deze weduwe leek behoorlijk welgesteld dus hij besloot de bonussen niet ter sprake te brengen. Na de Irish coffee vroeg de weduwe of hij zin had in een potje schaak. Een complete verrassing, maar een welkome.  Eén dilemma restte nog want hij liet gewoonlijk nooit iemand winnen. Dankbaarheid in de sport is ridicuul.  De weduwe  volhardde in haar gastvrijheid en nam zwart  1e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4  e5  5 Pb5.......Hij moest op zijn hoede zijn, de lieve vrouw wilde een Svesnikov of misschien de Löwenthaler  variant en hij begon er lol in te krijgen. Beminnelijk verliezen was in ieder geval geen optie meer. Na,  5 .... Pe7 was zijn kortstondige geluk voorbij. Eén zet van deze charmante gastvrouw bracht hem terug in zijn uitermate begrensde situatie. Hij deed nog één potje en realiseerde zich dat hij zich beter tot het eten had kunnen beperken. Ze kletsten nog gezellig wat na over haar kinderen en hij over zijn te vroeg gestorven vrouw, een soort  allerlaatste kansreflex.. Op gepaste tijd nam hij afscheid want hij was ooit beschaafd geweest. " Ik hoop U nog eens te ontmoeten" zei de weduwe. "Graag" antwoordde hij. De weduwe sloot zachtjes de deur.  Glimlachend liep ze de kamer weer in en schonk nog een wijntje in.  Alle oplichters zijn charmant dacht ze,  anders hebben ze geen schijn van kans. Dit moest de man zijn waar haar man wel eens een potje schaak mee speelde, in de bibliotheek op het grote bord met de grote stukken. Maar het meest verrassende was nog, dat het pak van haar man nog geen 14 dagen in de kringloopwinkel had gehangen.

Toon M

Spreken

Soms nuttig, maar ontoereikend voor degenen waar we van houden en gewelddadig uit de mond van politici. David Grossman zei ooit: "Als ik naar mijn kamer ga om te schrijven , ben ik benieuwd wat ik ontdek." Soms las hij in de tuin zijn eigen boeken. Niet zelfingenomen maar voortbouwend op zijn eigen ontdekkingen. De eerste regel van mijn gedicht voor mijn kleindochter luidde: Als ik jou zie dan denk ik steeds, waar ben je al die tijd geweest? De werkelijkheid loopt mijlenver voor op de taal. Een gedicht kan er dus nog net mee door, en een verhaal alleen als er iets te ontdekken valt.
Win Brands sprak met de schrijver David Grossman, die zijn zoon verloor in Libanon. Terugkeren naar hetgeen waar je van hield is het moeizame proces van de rouw. Wim Brands is er ook niet meer. Elke zondagmorgen is er een gat en de werkelijkheid schijndood. Als ik zap krijg ik een dominee of een pastoor. Het zijn de mensen die de werkelijkheid willen stilzetten. Laten ze gaan dichten dat is minder gevaarlijk. Twee uur eerder vertelde Margriet van der Linden dat haar ouders voor haar bidden. Ze gelooft niet meer, bidden is dreigen. De pedagogiek van de dominee is wreed. Cabaretier Micha Wertheim zei ooit, naar aanleiding van een besnijdenis: "Met beschadigen kun je het beste vroeg beginnen", dit is helaas vaak waar, de rest van de huid moet snel dikker worden. Wim Brands werd 57 jaar, kon alles met taal en liet schrijvers vertellen over hun ontdekkingen. Ogenschijnlijk was Wim onbeschadigd. Hij keert niet terug naar waar ik van hield.

Soms houd ik ook van schaken, weliswaar een beperkte werkelijkheid maar er valt vier uur mee te leven. Praten over schaken is totaal nutteloos. Nu las ik in oude clubbladen in mijn tuin dat ik voorzitter wilde worden. Over beschadigen gesproken!

Toon M
                                                                                         Moergestel, 23-4-2016

 

Aan het bestuur van de Stukkenjagers

Hopelijk plaatst de redactie mijn laatste artikel "Spreken". Het kan evenzeer mijn afscheid zijn, als mijn begin als voorzitter.

Beschadigen is het sleutelwoord. Ik ben beschadigd door het hele bestuur vanwege onvolledige of nietszeggende antwoorden. Het ergste was misschien dat ik nooit samen met Cesar en het bestuur heb kunnen communiceren. Ook niet onder bemiddelende begeleiding. De feiten zijn ondanks verschillende interpretaties behoorlijk duidelijk.  De eensgezindheid die het bestuur  suggereert gelooft niemand. Het laatste wat ik verwacht zijn excuses.

Dit jaar is me goed bevallen, er zijn goede en sympathieke nieuwe leden die ik nog niet kende, de locatie is prima. De clubbladredactie is dit jaar integer geworden maar was het nog niet, ondanks de verzekering van Joost en het bericht van Anne dat er over verdwenen stukken geen mededelingen gedaan worden.

Hoewel Joost me wil doen geloven dat ik geen vrienden heb bij de Stukkenjagers, heb ik de werkelijkheid anders ervaren. Samen met Eric van Dongen en anderen spelen bij het team  "Gaasbeekse boys" is voor mij een belangrijk motief om lid te blijven. Over het idee voorzitter te willen zijn verschillen de meningen en zeker ook de mijne. De leden beslissen dit gelukkig en niet het huidige bestuur, hoop ik. Het begrip transparantie zal onder mijn voorzitterschap in ieder geval een totaal andere invulling krijgen. Een voorbeeld: Toen ik jaren terug bij Reinier en Andries zat en helaas zonder Cesar, had ik dat als voorzitter nooit geaccepteerd. Ik had Cesar op dat moment met behulp van een ledenvergadering tijdelijk geschorst als lid van het bestuur. Als mogelijke voorzitter zal ik het werk niet schuwen. Als er een nieuwe zetbaas komt van de "informele baas" zal ik zeker lid blijven en me flink roeren in elke situatie die me aan het hart gaat.

Dat Cesar het mogelijk gemaakt heeft dat ik dit jaar lid kon zijn, waardeer ik. Hij heeft zelfs onlangs tegen me gezegd dat woorden geen pijn doen. Hij schaart zich daarmee direct achter Angela Merkel die verklaarde dat woorden wel pijn kunnen doen maar dat sancties c.q. vervolging niet nodig zijn. Grote leiders worden op tijd wijs.

Samenvattend: Ik wil dus wel degelijk voorzitter worden. Als Reinier voorzitter wil blijven en ik of elke ander, vertrouwenspersoon wil zijn, zou ik me veiliger voelen. Er zijn namelijk nog steeds leden die het eeuwig zonde vinden dat ik dit jaar ben toegelaten. Zo gaat dat overal. Is het een ombudsman, is het een minister die maar niet op wil stappen of is het een kamerlid op wachtgeld ? De werkelijkheid is zowel irritant als vermakelijk.

Mijn beschadigingen zijn genezen maar ik blijf gevoelig voor misplaatste autoriteit. Gezien mijn schrijfsels mag je aannemen dat ik er ook wel lol in heb.

Toon Mentink