donderdag 28 april 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering van 'De Stukkenjagers'


Woensdag 2 september 2015, NKH Tilburg.  

Aanwezig:  Peter Ansems,  Elsbeth Bakker, César Becx,  Bart van den Berg, Henk Jan Beukema, Nick Bijlsma, Paul Castermans, Mark Clijsen, Roland Daamen, Hans van Driel, Sebastiaan Dijksman, Ruud Feelders, Leo van Gelder, Kees Gelens, Anne Haast, Guus van Heck, Mark Huizer, John Greunsven, Anne Haast, Guus van Heck, Reinier Jaquet,  Lex Karstens, Tijmen Kampman, Rudolf Kat, Fons van Leersum, Kienfong Lie Kwie, Toon Mentink, Mart Nabuurs, Joost Op ’t Hoog, Jan Otten, Karel Storm, Paul Vermee, Guus Vermeulen, Jan Weijters, Wil Wouts, Cees Zoontjens.

Afwezig met bericht van verhindering: Bianca de Jong Muhren, Andries Deliën, Cor van Dongen, Winifred Paulis,

1.      Opening om  20.20 u. door voorzitter Reinier Jaquet.

2.      Mededelingen bestuur en ingekomen stukken.

§     Ingekomen stukken van Toon Mentink (ter kennisname) en Theo Mulder (besproken onder punt ..) zijn voorafgaand aan de vergadering uitgedeeld.

§     7 leden zijn wat betreft de voorstellen waarover gestemd zal worden gemachtigd door andere leden.

§     De voorzitter staat stil bij het recente overlijden van oud-leden Rob Leurs en Inge Gaasbeek.

§     De statuten zijn op 11 augustus 2015 door de notaris vastgesteld en zullen op de website geplaatst worden.

§     Volgend jaar zullen er weer bestuursverkiezingen gehouden worden op basis van de cyclus zoals vastgelegd in de statuten.

§     Toon Mentink en de gebroeders Van de Rijt zijn op hun verzoek weer toegelaten als lid van de vereniging. Het bestuur ziet daarvoor geen belemmeringen en heeft dit besluit zonder verdere terugkoppeling met de ALV genomen omdat het hier een bestuursbevoegdheid betreft.  Na enige discussie wordt dit punt afgesloten.

3.      Notulen ALV 27 augustus 2014.

Redactionele opmerkingen van Theo Mulder zijn door de secretaris verwerkt en aangepast. Mark Huizer informeert naar de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het bestuur heeft daarin nog geen stappen gezet maar zal dit seizoen nut en noodzaak van een dergelijke verzekering onderzoeken.

Zonder verdere opmerkingen gaat de vergadering akkoord met de notulen van de ALV waarmee de notulen zijn vastgesteld.

De secretaris zegt toe de notulen van de deze ALV in het clubblad te zullen plaatsen zodat eventuele opmerkingen meteen verwerkt kunnen worden.

4.      Verslag interne competitie 2014-2015.

Competitieleider César geeft aan dat er de groepen in het afgelopen seizoen zowel goed als sterk bezet waren. Vooral Nick Bijlsma, Joris Gerlagh, Tijmen Kampman en Mark Huizer eisten de hoofdrollen op in de A-groepen die niet steeds volledig uitgespeeld konden worden.

De  SJ-Open had het afgelopen seizoen 68 deelnemers. Dit jaar was de winnaar Mart Nabuurs voor Joris Gerlagh en Anne Haast. De grote overscore van Ardy Foolen verdient daarbij zeker vermelding.

In de zomer zijn er drie snelschaakavonden gehouden bij Cinecitta die steeds door ongeveer 30 mensen bezocht werden. Marieke Sarton was met drie keer winst oppermachtig in de B-groepen terwijl Mark Clijsen, Peter Huibers, Anne Haast en Mart Nabuurs de winst in de hoogste groep opeisten of deelden.

5.      Verslag externe competitie 2014-2015.  

Het afgelopen seizoen hebben we met zes  teams in de zaterdagcompetitie gespeeld.

SJ1 had in de eerste klasse van de KNSB een sterk seizoen met IM normen voor Stefan Beukema en Bianca de Jong Muhren. Topscorer werd Nick Bijlsma met 7 uit 9.

SJ2 handhaafde zich vooral door winst tegen de op papier sterkere teams. Topscorer werd Frans Konings met 7.5 uit 9.

SJ3 handhaafde zich met 8 matchpunten knap in de derde klasse van de KNSB en werd daarbij goed geholpen door de uitstekend presterende invallers.

SJ4 liet teveel punten liggen voor promotie. Topscorer werd Jean-Marie Wildeboer Schut met 5 uit 6.

SJ5 had een geweldig seizoen en behaalde 12 punten uit 7 wedstrijden. Goede prestaties waren er van Leo van Gelder (5 uit 6) en Marieke Sarton (6 uit 7).

SJ6 werd derde met 7 matchpunten. Peter Ansems (3.5 uit 4) en Elsbeth Bakker (4 uit 6) blonken uit.

In de landelijke bekercompetitie deed het Stukkenjagers-team het naar behoren. In de derde ronde werd na een knap gelijkspel na het vluggeren verloren van HMC.

In de NBSB-bekerwedstrijden verloor het Stukkenjagers-team door de wegstreepregel van Dubbelschaak.

In de avondcompetitie van de NBSB zijn we wederom met zes teams uitgekomen.

Tegen de gewoonte in werd SJA geen kampioen maar slechts 2e.

SJB werd kampioen en speelt dus komend seizoen weer in de  hoofdklasse. Grootste concurrenten waren Dubbelschaak en DDT.

SJC eindigde als derde op een puntje van Rochade en RSG.

SJD legde het in de openingsronde af tegen SJB maar handhaafde zich wel.

SJE was een ronde voor het einde al zeker van het kampioenschap en mag volgend jaar in de eerste klasse uitkomen.

SJF draaide een goed seizoen en haalde zowaar enkele matchpunten.

Evenementen:

Het kersttoernooi werd gewonnen door Jan Willem de Jong en Martijn Dambacher. De B-groep werd gewonnen door Erik van Ingen.

Het kroegloperstoernooi was zeer succesvol met 40 deelnemende teams.

De massakamp tegen Gent kon dit seizoen niet gehouden worden wegens verbouwingswerkzaamheden. Hopelijk lukt dat het komend seizoen wel.

In de Europacup zullen de Chessqueens namens de Stukkenjagers met een team aantreden.
 
6.       Financieel verslag 2014-2015 door penningmeester Jan Otten en verslag van de kascontrolecommissie

De penningmeester licht het verslag toe.

Er worden onder meer vragen gesteld over de verzekering die naar rato van het aantal leden aangepast moet worden en het materiaalbeheer waarbij er geopperd wordt om geld te reserveren voor nieuwe aanschaf.

De kascontrolecommissie bestond het afgelopen seizoen uit Rob Leurs en Guus van Heck. Na het overlijden van Rob is Cees Zoontjens bereid gevonden diens plek in te nemen.

De commissie spreekt van een professionele boekhouding die zorgvuldig aangetroffen werd en verzoekt de vergadering de penningmeester te dechargeren hetgeen bij acclamatie geschiedt.

In de kascontrolecommissie voor het komend seizoen blijft Guus van Heck zitting houden. Naast hem wordt Guus Vermeulen gekozen.

Na een korte pauze wordt er verder vergaderd.

7.      Keuze speellocatie.

Naar aanleiding van de resultaten van een enquête onder de leden stelt het bestuur voor om de speellocatie met ingang van het nieuwe seizoen te verplaatsen naar Cinecitta in de Willem II-straat.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de argumenten:

-Omdat we bij Cinecitta geen huur hoeven te betalen, zal er financiële ruimte komen.

-Het bestuur wil het geld dat bespaard wordt niet benutten voor een algemene contributieverlaging maar dit vooral inzetten voor evenementen zoals een weekendtoernooi, een meestertoernooi, live-borden en cursussen voor diverse speelniveaus.

-Er is afgesproken dat we de eerste 5 jaar geen huur hoeven te betalen en daarna 5 jaar maximaal €750,- per jaar.

-Hiermee komt er voor geruime tijd zicht op een stabiele speellocatie.

-De Harmonie zit aan de limiet voor wat betreft de capaciteit om de externe wedstrijden onder te brengen. Ook zijn er vragen bij de continuïteit van de beschikbaarheid van De Harmonie in de toekomst.

-Bij Cinecitta is de speelzaal weliswaar kleiner dan bij de Harmonie maar binnen het gebouw is met restaurant en bovenzaal voldoende ruimte om de externe teams onder te brengen.

-Het bestuur heeft vertrouwen in de persoon van Paul Vermee die steeds bereid is voorkomende problemen op te lossen.

-De sfeer bij Cinecitta lijkt meer bij de club te passen dan bij De Harmonie het geval is.

-Een grote meerderheid van de leden heeft in de enquête aangegeven vorstander te zijn van een verhuizing naar Cinecitta hoewel er zeker ook leden waren die in de Harmonie wilden blijven.

Er ontspint zich een levendige discussie waarbij onder meer wordt aangegeven dat ook bij De Harmonie de continuïteit zeker  gewaarborgd is en dat het bestuur geen andere actie dan per mail heeft ondernomen om met De Harmonie over verbetering van de voorwaarden in gesprek te gaan. Er zijn vragen over de mogelijkheden tot het houden van evenementen in Cinecitta. Paul geeft aan dat die er zeker zijn en dat daaraan meegewerkt zal worden.

Een ander punt is het parkeren van auto’s. Bij Cinecitta is geen parkeergelegenheid maar er kan tegen een gereduceerd tarief geparkeerd worden in de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein. Daarnaast is het ook een onderwerp van discussie of je zaken moet doen met familie en vrienden.

Bij handopsteken wordt vervolgens overgegaan tot de stemming. Voor de verhuizing naar Cinecitta zijn 32 leden, 7 leden zijn tegen en er zijn 5 onthoudingen.

Daarmee is het voorstel aangenomen en zullen we in oktober verhuizen naar Cinecitta.

8.      Begroting 2015-2016 en voorstel aanpassing contributie.

Er is enige discussie over het al dan niet als pm-post opnemen van bepaalde kosten en over het verlagen van de contributie voor alle leden. De vergadering keurt de begroting voor het nieuwe seizoen zonder echte wijzigingen goed.

Het bestuur brengt een voorstel in stemming om de contributie voor dubbelleden (voor wie geen bondsbijdrage afgedragen hoeft te worden) en jeugdleden te verlagen tot respectievelijk €90,- en €70,- Bij betaling voor 1 december kan daar nog een tientje vanaf.

Het voorstel wordt aangenomen met 2 tegenstemmen en 1 onthouding.

9.      Interne competitie 2015-2016.

De interne zal grotendeels volgens dezelfde opzet als het vorige seizoen gespeeld worden. De eerste cyclus heeft nu al een recordaantal van 56 deelnemers. Er zullen weer drie cycli gespeeld worden. Ook de inschrijving voor de  SJ Open loopt goed.

10.   Externe competitie 2015-2016.

De indeling van een aantal teams is nog niet helemaal rond maar ook dit seizoenkunnen we met zes teams uitkomen in de externe competitie.

De indeling van SJ1 en SJ2 staat nagenoeg vast. De indeling van SJ 3 en 4 is nog niet rond. De samenstelling van SJ4, SJ5 en SJ6 heeft wat meer tijd omdat het seizoen voor deze teams pas in oktober begint.

In de avondcompetitie zullen we dit seizoen met maar liefst 7 teams  uitkomen. Een Brabantse primeur!

11.   Verslag clubblad 2014-2015.

Het clubblad verschijnt na iedere externe speelronde digitaal en wordt in vormgeving verzorgd door Anne Haast. Harry Buyvoets is hoofdredacteur.  Er zijn minder nummers verschenen in verband met enkele dubbele competitierondes per maand waardoor de interval tussen nummers wel erg kort zou worden.

De redactie roept de leden op om zoveel mogelijk in te sturen!

Toon Mentink meldt dat in enkele van zijn stukjes ongevraagd aanpassingen zijn gedaan en wil een toezegging van de redactie dat dit niet meer zal voorkomen.

De redactie zegt toe dat het schrappen van bepaalde passages of het aanbrengen van wijzigingen niet zal gebeuren dan na toestemming van de auteur.

12.   Evenementen 2015-2016.

Dit jaar zal in ieder geval het kersttoernooi gehouden worden en wordt er gekeken naar de organisatie van het weekendtoernooi. Dat laatste is voor een groot deel afhankelijk van mensen die de organisatie op zich willen nemen. Ook zal geprobeerd worden dit seizoen weer een massakamp met Gent te houden.

13.   Materiaalbeheer,

Materiaalbeheerder Harry Buyvoets heeft gemeld dat de staat van het materiaal goed is en dat er vooralsnog geen dringende reparaties nodig zijn. Verder meldt Harry terug te treden als materiaalbeheerder. Paul  Vermee wordt in zijn plaats gekozen.

14.   Voorstel Theo Mulder voor erelidmaatschap Rob Milo.

Het lijkt Theo een mooi gebaar om Rob Milo, die al jaren lid is maar nooit voor de club speelt,  tot erelid te benoemen.

De vergadering vindt dit weliswaar een zeer sympathiek initiatief maar is daarbij van mening dat het erelidmaatschap verbonden moet zijn met bijzondere verdienste voor de club. Wel verzoekt zij het bestuur nog een mooi gebaar naar Rob te maken.

15.   Rondvraag.

Toon Mentink meldt dat hij voor de keuze van de avondteams nog twijfelt tussen Stukkenjagers en De Drie Torens.

Paul Vermee meldt dat hij blij is met het besluit naar Cinecitta te komen.

16.   Om 23.29 u. sluit de voorzitter de vergadering.

Taalkundige correcties op dit verslag graag rechtstreeks aan Joost doorgeven.

Inhoudelijke punten of omissies kunnen op de komende ALV besproken worden.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten